Top 10 cheapest cities in the World

     10.Lusaka,Zambia

9.Almaty, Kazakhstan

    8.Karachi,Pakistan

7.Tashkent, Uzbekistan

     6.Algiers, Algeria

    5.Damascus, Syria

     4.Tbilisi, Georgia

      3.Tunis, Tunisia

  2.Bangkok, Thailand

    1.Istanbul, Turkey

10 best places to visit in Dubai